Codi d’ètica esportiva

CODI D’ÈTICA ESPORTIVA DEL CONSELL D’EUROPA

RECOMANACIÓ  Nº R (92) DEL CONSELL DE MINISTRES ALS ESTATS MEMBRES

(Aprovada pel Consell de Ministres el 24 de septembre de 1992)

Introducció

1. El Codi d’Ètica del Consell d’Europa pel “joc net en l’esport” és una declaració d’intencions acceptada pels Ministres europeus responsables de l’esport.

2. El Codi parteix del principi que les consideracions ètiques en les es sustenta el “joc net” no constitueixen un element facultatiu, sinó quelcom essencial en tota activitat esportiva, així com en tot tipus de gestió que es realitza en el terreny de l’esport, i de que dites consideracions s’apliquen en tots els nivells de la competència i de compromís amb l’activitat esportiva, tant de caràcter recreatiu com de competicions.

3. El Codi aporta un sòlid marc ètic per lluitar contra les pressions que exerceix la societat moderna, les quals impliquen una amenaça per als fonaments tradicionals del esport, que es basen en el “joc net”, en l’esperit esportiu i en el moviment voluntari.

Objectius del Codi

4. El Codi pretén essencialment promoure el “joc net” entre els nens i adolescents que seran els esportistes adults i les figures del demà en l’esport. No obstant, el Codi es dirigeix a les persones adultes i a les institucions que exerceixen una influència directa o indirecta en el compromís i la participació dels joves en l’esport.

5. El Codi inclou el concepte de dret dels nens i adolescents a practicar un esport i a obtindre una satisfacció d’aquesta pràctica, i el concepte de responsabilitat dels aduts i les institucions, en la seva condició de promotors del “joc net” i de fiador del respecte d’aquest dret.

Definició de “joc net”

6. El “joc net” significa molt més que el simple respecte de les normes i recollirà els conceptes: d’amistat, de respecte a l’adversari i d’esperit esportiu. És més que un comportament, és una forma de pensar. El concepte s’amplia a la lluita contra les trampes, contra l’art d’enganyar sense vulnerar les normes, contra el dopatge, la violència física i verbal, la desigualtat d’oportunitats, l’excessiva comercialització i la corrupció.

7. El “joc net” és un concepte positiu. El Codi considera l’esport com una activitat sociocultural que enriqueix la societat i l’amistat entre les nacions, i que sempre es practica amb lleialtat. L’esport és considerat per si mateix com una activitat que, si s’exerceix amb lleialtat, permet a la persona conèixer-se, expressar-se i realitzar-se millor; desenvolupar-se, adquirir coneixements pràctics i demostrar les seves capacitats; l’esport fa possible la interacció social, fa gaudir i aporta benestar i salut. L’esport, amb una extensa xarxa de clubs i afeccionats, ofereix l’ocasió de participar i d’assumir responsabilitats socials. A més, la participació responsable en determinades activitats pot ajudar al desenvolupament de la sensibilitat respecte al medi ambient.

Responsabilitats pel “Joc Net”

8. El Codi reconeix que la participació dels nens i els joves en les activitats esportives permet disposar d’un entorn social més ampli. S’admet que l’individu i la societat només pot aprofitar plenament els avantatges potencials de l’esport si el “joc net” deixa de ser un concepte secundari per convertir-se en preocupació central. Reconeix que totes les persones que, de forma directa o indirecta, afavoreixen i influeixen en l’experiència que nens i joves viuen en l’esport, tenen que concedir una prioritat absoluta a l’ementat concepte. Es tracta, concretament de:

8.1 – Els governs: en tots els nivells, inclosos els organismes que treballen amb els governs. Els participants que treballen amb els governs. Els participants en els sectors oficials de l’educació posseeixen una responsabilitat especial.

8.2 – Les organitzacions esportives i vinculades amb l’esport: en particular, les federacions esportives i els organismes dirigents, les associacions d’educació física, els organismes i instituts vinculats a l’entrenament, les professions relacionades amb la medicina i la farmàcia, i els mitjans de comunicació. El sector comercial, incloses les activitats de producció, venta i màrqueting d’articles esportius, tindran així mateix que assumir les responsabilitats i contribuir a fomentar el “joc net”.

8.3 – Les persones: especialment els pares, docents, entrenadors, àrbitres, directius, administradors, periodistes, metges i farmacèutics, així com els esportistes de l’alta competició, que serveixen de models. El Codi s’aplica a totes les persones, amb independència que participin com a voluntaris o en qualitat de professionals. En la seva condició d’espectadors, les persones poden assumir responsabilitats complementaries.

9. Cada una de les institucions i persones tenen que assumir una responsabilitat i desenvolupar una funció. Aquest Codi d’ètica va dirigit a elles, i només serà efectiu si tots els actors del mon de l’esport estan units per assumir les responsabilitats definides en el mateix.

Els governs

10. Els governs assumiran les responsabilitats següents:

10.1 – Afavorir l’adopció de criteris ètics, rigorosos en tots els àmbits socials en els que l’esport i està present.

10.2 – Animar i recolzar a les persones i organitzacions per a què apliquin principis ètics sans en les activitats vinculades amb l’esport.

10.3 – Animar als professors i monitors d’educació física a donar suficient importància primordial a la promoció de l’esport i al “joc net” en els programes escolars de formació esportiva.

10.4 – Ajudar a totes aquelles iniciatives que estiguin encaminades a promoure el “joc net” en l’esport, i sobretot entre els joves, i  també a encoratjar a les institucions a què concedeixen prioritat a aquest objectiu.

10.5 – Animar, en els àmbits nacional i internacional, la investigació amb la finalitat de millorar la comprensió dels complexos problemes que afecten a la pràctica de l’esport en els mes joves, i valorar l’abast dels comportaments indeguts i les oportunitats de promoure el “joc net”.

Organitzacions esportives i vinculades a l’esport

11. Les organitzacions esportives i que estan vinculades al esport assumiran les responsabilitats següents:

Marc i sentit del “joc net”

11.1 – Facilitar directives clares en les que es defineixin els comportaments de conformitat o contraris a l’ètica, i procurar que s’implanti un sistema d’estímuls i sancions coherents i ajustades a totes les modalitats i nivells de participació.

11.2 – Procurar que totes les decisions s’ajustin a un codi ètic aplicable a la seva disciplina esportiva i inspirat en el Codi europeu.

11.3 – Sensibilitzar a l’opinió dins del seu cercle d’influència respecte al concepte de “joc net”, mitjançant campanyes, recompenses, material didàctic i ofertes de formació. Aquestes organitzacions tenen, a més a més, que supervisar estretament el funcionament d’aquestes activitats i avaluar els seus efectes.

11.4 – Posar en marxa sistemes que, a mes de l’èxit en la competició, gratifiquin el “joc net” i el desenvolupament personal.

11.5 – Donar recolzament i ajut als periodistes que fomenten la “bona conducta”.

El treball amb els joves

11.6 – Vetllar perquè les estructures participatives previnguin les necessitats específiques dels nens en creixement, permetent la participació en diferents nivells, a partir de l’activitat recreativa fins l’alta competició.

11.7 – Recolzar la modificació dels reglaments per tal d’atendre les necessitats més necessàries per els joves, posant de relleu no només l’èxit competitiu, sinó també el “joc net”.

11.8 – Vetllar per la implantació de garanties amb l’objectiu l’explotació dels més joves, i en particular d’aquells que mostren aptituds que estan per sobre del seu nivell maduratiu.

11. 9 – Procurar que tots els membres i afiliats a una organització assumeixin responsabilitats respecte als nens i joves i mantinguin les qualificacions necessàries per orientar-los, formar-los i educar-los i, especialment, vetllar perquè coneguin les transformacions biològiques i psicològiques que implica el procés de maduració del nen.

12. Les persones asumiran les responsabilitats següents:

El comportament individual

12.1 – Posseir un comportament exemplar que ofereixi un model positiu als nens i adolescents, abstindre’s en tot cas de recompensar, adoptar personalment o pasar per alt tot comportament deslleal per part de tercers i imposar les sancions adequades a aquest tipus de comportament.

12.2 – Vetllar perquè el nivell de formació i de qualificació s’ajusti a les necessiats del menor, en funció dels diferents graus de participació en l’esport.

El treball amb els joves

12.3 – Convertir la salut, la seguretat i el benestar del nen o del jove atleta en la principal de les seves prioritats, i aconssegir que aquests objectius siguin prioritaris respecte a la fita de l’èxit , o a la reputació del club, de l’escola, de l’entrenador o del pare.

12.4. – Aconsseguir que els nens visquin una experiència esportiva que els animi a participar tota la seva vida en activitats físiques saludables.

12.5 – Abstenir-se de tractar als nens com si fossin petits adults, tenint en canvi consciència de les transformacions físiques i psíquiques que impiquen el desenvolupament del nen i de la manera que influeixen en el rendiment esportiu.

12.6 – Abstenir-se de situar al menor davant expectatives que no sigui capaç de satisfer.

12.7 – Reconèixer la importància que té el gaudi i el goig de la competició, abstenint-se en tot cas d’exercir sobre el nen una pressió indeguda i contrària al seu dret a decidir lliurement sobre la seva participació.

12.8 – Interessar-se tant pels individuus millor dotats com pels qui no ho estan tant, destacant i recompensant, a part de l’èxit de la competició, el desenvolupament personal i l’adquisició de coneixements pràctics.

12.9 – Animar als joves a que inventin els seus propis jocs i adoptin les seves pròpies regles, a que actuin no sols com a competidors, si no també com entrenadors, directius o àrbitres, a que fixin el seu propi sistema de gratificacions i sancions per comportaments deslleals, i a que es facin responsables dels seus actes.

12.10 – Facilitar als joves i als seus familiars tota la informació possible, amb la finalitat de que siguin conscients dels potencials riscos i atractius de l’èxit.

Conclusió

13. El “joc net” es essencial si es desitja promoure i desenvolupar l’esport i la participació esportiva. El comportament legal en l’esport “el joc net” es beneficiós per la persona, les organitzacions esportives i la societat en el seu conjunt.

La nostra obligació es fomentar aquest esperit.

Qui juga net guanya.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *