EXEMPLE DE LES OBLIGACIONS QUE PODEN TENIR ELS ENTRENADORS EN UNA ESCOLA D’ESPORT DE BASE

 

007B

 

EXEMPLE DE LES OBLIGACIONS QUE PODEN TENIR ELS ENTRENADORS EN UNA ESCOLA D’ESPORT DE BASE

Veure l’article complert a: EXEMPLE DE NORMATIVA DE RÈGIM INTERN PER CLUBS D’ESPORT DE BASE

 

 • Exercir les seves funcions dintre del respecte i el compliment estricte de la normativa de règim intern del club.
 • Posseir un comportament exemplar que ofereixi un model positiu als joves esportistes.
 • Prioritzarà la funció educativa i formativa abans que els resultats que pugui obtindre.
 • Estar sempre predisposat a ser un entrenador “de club”, això vol dir prioritzar els beneficis del club en general abans que els del seu equip en concret, sobretot a l’hora de que jugadors del seu equip puguin ser necessaris per d’altres equips del club en moments i partits concrets.
 • L’entrenador, com el delegat, també ha de ser un model a seguir pels seus jugadors, pel que fa a la puntualitat i compromís. Dirigirà els entrenaments de forma activa, utilitzant sempre l’equipament del club i calçat esportiu adequat i un llenguatge correcte i respectuós i hàbits saludables.
 • Vetllarà perquè el nivell de formació i de qualificació s’ajusti a les necessitats del menor, en funció dels diferents graus de participació en l’esport.
 • Podrà presentar peticions, suggeriments o queixes d’ordre esportiu a la junta directiva sempre mitjançant el seu coordinador, per tal de millorar el funcionament de l’escola o sobre temes més concrets.
 • Cada entrenador té la potestat de proposar davant el seu coordinador mesures de correcció i disciplina als esportistes del seu equip que hagin incomplert algun dels articles de la present normativa interna.
 • Respectarà els drets dels jugadors al seu càrrec.
 • Es presentarà als entrenaments amb el temps suficient per començar a l’hora justa i amb el material, del qual ell és el responsable, que s’hagi d’utilitzar preparat.
 • Deixarà el material utilitzat en el seu lloc i en ordre.
 • Vetllarà perquè les instal·lacions, desprès del seu us, quedin sense cap desperfecte i amb ordre.
 • Donarà la informació, si el coordinador així ho demana, dels continguts de les sessions d’entrenament.
 • Informar amb la periodicitat que el coordinador li demani, sobre el funcionament i evolució de l’equip.
 • Vetllar pels jugadors tant durant la competició com en els desplaçaments en cas de jugar fora. L’entrenador sempre és el màxim responsable de l’equip, tasca compartida amb el delegat d’equip.
 • Informarà als esportistes dels horaris dels partits, lloc i hora de la convocatòria i sortida del desplaçament així com la coordinació del transport. Aquesta tasca també la pot compartir o passar al delegat.
 • No expulsar a cap esportista al seu càrrec fora de les instal·lacions del club en horari d’entrenament, partit o qualsevol activitat organitzada pel club.
 • No pot modificar horaris d’entrenaments o partits sense el coneixement i autorització del coordinador.
 • Tenir i controlar les fitxes esportives. Aquesta tasca la pot compartir o passar al delegat.
 • Controlar l’assistència als entrenaments i partits així com la vestimenta de carrer i esportiva adequada dels jugadors.
 • En cas de no poder assistir a alguna de les seves obligacions, haurà d’informar el més aviat possible al coordinador perquè busqui un substitut que realitzi la seva tasca.
 • Cap equip pot entrenar o competir sense cap responsable.
 • Estar en disposició dels pares quan aquests sol·licitin una entrevista personal, sense deixar passar més de 7 dies de quan ho sol·licitin, contemplant la possibilitat de que el coordinador també hi sigui present.
 • L’entrenador serà el responsable de totes les motxilles, bosses o material dels jugadors que resti al vestidor durant l’entrenament. Controlarà en tot moment durant la competició o entrenaments el vestidor (claus, …).
 • L’entrenador no pot abandonar les instal·lacions mentre un jugador del seu equip estigui encara en elles.
 • En els desplaçaments s’avisarà a l’entrenador contrari o delegat si es troben desperfectes al vestidor en el moment d’arribar-hi i en cas de que hi fossin demanarà que quedi constància dels desperfectes preexistents. Aquesta tasca la pot compartir o passar al delegat.
 • Treballar per transmetre als jugadors els valors adequats a la pràctica esportiva: http://jocnetesport.cat/valors-a-treballar-enfront-dels-contravalors-corresponents/
 • Vetllarà en tot moment per la imatge de l’equip i del club dintre i fora del terreny de joc.
 • Comunicar, un cop acabat el partit o competició, al coordinador del resultat del mateix.
 • Tindrà en el JOC NET el seu primer i preferent objectiu: http://jocnetesport.cat/definicio-de-joc-net-segons-el-codi-detica-esportiva/   –   http://jocnetesport.cat/lesportivitat/   –   http://jocnetesport.cat/els-tres-conceptes-basics-del-joc-net/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *