EXEMPLE DE NORMATIVA INTERNA PER ESCOLES D’ESPORT DE BASE

EXEMPLE DE NORMATIVA DE RÈGIM INTERN PER

CLUBS D’ESPORT DE BASE

 jocnet-01

Després de la pausa de l’estiu, tornem a iniciar l’activitat a la web, i aquesta vegada ho fem publicant un exemple de normativa interna per clubs d’esport de base. Hem tractat de reunir tota la informació que hem pogut i assenyalar els aspectes que hem cregut més importants. Segur que, segons les característiques dels diferents clubs, hi caben o hi sobren punts i aspectes. Tot es elàstic i modificable, però el que esperem es que tot plegat sigui una eina que ajudi a fer millor les coses pel be de l’esport i del JOC NET.

Ens agradaría i ens ajudaría que ens fessiu saber les vostres opinions o canvis ja que ens serviria per enriquir-nos tots plegats sobre aquests tema.

Des de aqui us volem desitjar a tots una FELIÇ i ESPORTIVA TEMPORADA 2015-16!!!!

Tipus d’entitat i objectius

Exemple:

 • El club ……… és una entitat esportiva sense ànim de lucre que es compromet a la promoció i pràctica del (futbol, basquet, hoquei, …).
 • Els seus objectius son oferir el … (futbol, bàsquet, hoquei, …) com esport base, educar i contribuir al desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, social i moral del jovent i infants, donant prioritat als aspectes formatius i lúdics, per aconseguir que es converteixin en bons esportistes i en persones compromeses i disciplinades amb la societat.
 • Aquesta afirmació no vol dir la renúncia, en cap cas, a intentar els millors resultats en cada competició. Sols assenyalar que creiem en que el més important és participar de la millor manera possible, sempre posant els principis fonamentals del joc net en primer lloc.

 

La junta directiva respecte a l’escola

Exemple:

 • Serà responsable de les activitats realitzades pel club segons els estatuts a què està sotmesa.
 •  La junta directiva decidirà o en tot cas donarà el vist i plau sobre la composició de tot l’equip tècnic (coordinador, entrenadors, monitors, fisioterapeutes, …), així com les compensacions pròpies dels diferents càrrecs.
 • Vetllarà pel compliment estricte de la present normativa de règim intern, sigui en comissió (comissió esportiva) o anomenant un vocal exclusiu per tal funció, el qual estarà en contacte permanent amb el coordinador.
 • Junt amb el coordinador, imposarà les sancions corresponents per el incompliment, per part de qualsevol membre de l’escola, de la present normativa interna.
 Funcions del coordinador

Exemple:

 • Planificar l’escola del club i les competicions en les quals participi el club.
 •  Gestionar i presentar tota la documentació corresponent a les llicencies als òrgans de l’esport (federacions).
 • Mantenir les relacions amb les entitats, clubs, federacions, etc., amb assistència a les reunions, juntament amb els membres de la junta directiva, si fos necessari.
 • Vetllar pel compliment de la present normativa de règim intern, proposant a la junta directiva o comissió esportiva les sancions disciplinàries que entengui necessàries per al bon funcionament dels diferents equips.
 • Informar als pares sobre les possibles incidències o sancions dels seus fills.
 • Convocar periòdicament i presidir les reunions de treball amb els entrenadors i/o delegats d’equip.
 • Realitzar el seguiment de la tasca que realitzin els entrenadors efectuant les oportunes recomanacions tècniques si fos necessari.
 • Veure la major quantitat d’entrenaments possibles per tal de conèixer els jugadors i poder comentar la forma de treballar de l’entrenador.
 • Estar en disposició de solucionar qualsevol dubte, petició o reclamació dels entrenadors, delegats o familiars dels esportistes.
 • Proposar a la junta directiva aspectes relatius a la millora del funcionament en la seva àrea.
 • Executar els acords de la junta directiva en l’àmbit de la seva competència.
 • Informar i donar suport en fer les comandes necessàries de material i equipatges esportius per els equips.
 • Vetllar per el manteniment i bon estat del material de l’escola i supervisar que els diferents responsables dels equips també ho facin.
 • Coordinar els actes de presentació i cloenda de la temporada de l’escola.
 • Informar i fer difusió de les activitats i noticies de la nostra escola a través del panell informatiu del Club, del nostre espai web o qualsevol altre mitjà (twiter, facebook, …).
 • El coordinador te la obligació de guardar les mateixes formes, respecte i ordre que s’exigeixen a qualsevol altre component del club en qualsevol situació.
Obligacions dels entrenadors

Exemple:

 • Exercir les seves funcions dintre del respecte i el compliment estricte de la normativa de règim intern del club.
 • Posseir un comportament exemplar que ofereixi un model positiu als joves esportistes.
 • Prioritzarà la funció educativa i formativa abans que els resultats que pugui obtindre.
 • Estar sempre predisposat a ser un entrenador “de club”, això vol dir prioritzar els beneficis del club en general abans que els del seu equip en concret, sobretot a l’hora de que jugadors del seu equip puguin ser necessaris per d’altres equips del club en moments i partits concrets.
 • L’entrenador, com el delegat, també ha de ser un model a seguir pels seus jugadors, pel que fa a la puntualitat i compromís. Dirigirà els entrenaments de forma activa, utilitzant sempre l’equipament del club i calçat esportiu adequat i un llenguatge correcte i respectuós i hàbits saludables.
 • Vetllarà perquè el nivell de formació i de qualificació s’ajusti a les necessitats del menor, en funció dels diferents graus de participació en l’esport.
 • Podrà presentar peticions, suggeriments o queixes d’ordre esportiu a la junta directiva sempre mitjançant el seu coordinador, per tal de millorar el funcionament de l’escola o sobre temes més concrets.
 • Cada entrenador té la potestat de proposar davant el seu coordinador mesures de correcció i disciplina als esportistes del seu equip que hagin incomplert algun dels articles de la present normativa interna.
 • Respectarà els drets dels jugadors al seu càrrec.
 • Es presentarà als entrenaments amb el temps suficient per començar a l’hora justa i amb el material, del qual ell és el responsable, que s’hagi d’utilitzar preparat.
 • Deixarà el material utilitzat en el seu lloc i en ordre.
 • Vetllarà perquè les instal·lacions, desprès del seu us, quedin sense cap desperfecte i amb ordre.
 • Donarà la informació, si el coordinador així ho demana, dels continguts de les sessions d’entrenament.
 • Informar amb la periodicitat que el coordinador li demani, sobre el funcionament i evolució de l’equip.
 • Vetllar pels jugadors tant durant la competició com en els desplaçaments en cas de jugar fora. L’entrenador sempre és el màxim responsable de l’equip, tasca compartida amb el delegat d’equip.
 • Informarà als esportistes dels horaris dels partits, lloc i hora de la convocatòria i sortida del desplaçament així com la coordinació del transport. Aquesta tasca també la pot compartir o passar al delegat.
 • No expulsar a cap esportista al seu càrrec fora de les instal·lacions del club en horari d’entrenament, partit o qualsevol activitat organitzada pel club.
 • No pot modificar horaris d’entrenaments o partits sense el coneixement i autorització del coordinador.
 • Tenir i controlar les fitxes esportives. Aquesta tasca la pot compartir o passar al delegat.
 • Controlar l’assistència als entrenaments i partits així com la vestimenta de carrer i esportiva adequada dels jugadors.
 • En cas de no poder assistir a alguna de les seves obligacions, haurà d’informar el més aviat possible al coordinador perquè busqui un substitut que realitzi la seva tasca.
 • Cap equip pot entrenar o competir sense cap responsable.
 • Estar en disposició dels pares quan aquests sol·licitin una entrevista personal, sense deixar passar més de 7 dies de quan ho sol·licitin, contemplant la possibilitat de que el coordinador també hi sigui present.
 • L’entrenador serà el responsable de totes les motxilles, bosses o material dels jugadors que resti al vestidor durant l’entrenament. Controlarà en tot moment durant la competició o entrenaments el vestidor (claus, …).
 • L’entrenador no pot abandonar les instal·lacions mentre un jugador del seu equip estigui encara en elles.
 • En els desplaçaments s’avisarà a l’entrenador contrari o delegat si es troben desperfectes al vestidor en el moment d’arribar-hi i en cas de que hi fossin demanarà que quedi constància dels desperfectes preexistents. Aquesta tasca la pot compartir o passar al delegat.
 • Treballar per transmetre als jugadors els valors adequats a la pràctica esportiva: http://jocnetesport.cat/valors-a-treballar-enfront-dels-contravalors-corresponents/
 • Vetllarà en tot moment per la imatge de l’equip i del club dintre i fora del terreny de joc.
 • Comunicar, un cop acabat el partit o competició, al coordinador del resultat del mateix.
 • Tindrà en el JOC NET el seu primer i preferent objectiu: http://jocnetesport.cat/definicio-de-joc-net-segons-el-codi-detica-esportiva/   –   http://jocnetesport.cat/lesportivitat/   –   http://jocnetesport.cat/els-tres-conceptes-basics-del-joc-net/
Obligacions dels esportistes

Exemple:

 • L’esportista adquireix el compromís de pertànyer al club durant tota la temporada esportiva. No es permet anar a provar a altres equips enmig de la competició sense la autorització del club.
 • L’assistència als entrenaments i als partits és obligatòria per a tots els esportistes. En cas de no poder assistir a un entrenament o a un partit, caldrà comunicar-ho a l’entrenador amb anterioritat.
 • La puntualitat és la base d’una vida ordenada i és la norma a l’hora d’arribar a les convocatòries, tant dels entrenaments com dels partits.
 • A l’hora establerta pel començament de l’entrenament el jugador ha d’estar equipat i a punt.
 • Si per qualsevol motiu l’entrenador expulsa un esportista d’un entrenament o partit aquest romandrà a les instal·lacions fins que finalitzi l’entrenament o partit. Així mateix cap esportista s’absentarà sense el permís exprés del l’entrenador.
 • S’exigeix respecte absolut tant pels companys d’equip com per la resta de companys amb els quals es relacionen. Igualment s’exigeix el màxim respecte i obediència envers els tècnics de la escola i el personal del club.
 • De la mateixa manera s’hauran de respectar els adversaris durant els partits. Cal tenir present que en del terreny de joc no hi ha rivals sinó amics, amb els quals compartim la il·lusió per jugar a futbol.
 • També caldrà respectar totes les decisions dels àrbitres i jutges i acceptar amb esportivitat tant la victòria com la derrota.
 • Tanmateix s’exigeix respecte al públic que assisteix als partits, amb independència de quin sigui el seu equip i, en tot cas, s’hauran de respectar les normes del joc. Cal viure l’activitat esportiva com un gran joc, en el qual tots hi participem com a amics per gaudir de l’esforç i de la pràctica esportiva.
 • Cal assenyalar i recordar que el futbol és un esport col·lectiu, de manera que l’actitud i els esforços de tots els seus membres han d’estar sempre al servei de l’equip. Així doncs, cal animar els companys, ajudar-los quan estiguin lesionats i compartir amb tots ells tant els moments d’alegria com les situacions difícils. És per aquest motiu que únicament es podran celebrar els gols sempre que es faci amb moderació i amb la resta de companys/es de l’equip (no es poden fer coreografies, ni gestos, ni dedicatòries ni s’acceptaran altres manifestacions d’alegria que puguin ser ofensives o que puguin ser interpretades com un menyspreu envers els adversaris o el públic que assisteix al partit).
 • Tots els que formen part de la nostra escola hauran de tenir cura en el llenguatge i en el vestir. En aquest sentit, no és permès utilitzar paraules grolleres, i no es podrà vestir roba que no sigui l’equipatge oficial de l’escola, tant en els entrenaments o en els partits.
 • Es obligatori en tot moment aplicar les normes fonamentals del JOC NET:
 • Caldrà tenir cura de la higiene personal, raó per la qual serà obligatori dutxar-se al final de cada entrenament i de cada partit. Les botes de futbol i les sabatilles esportives hauran d’estar sempre netes.
 • Respectar les instal·lacions i el material que el club disposa.
 • Utilitzar els vestuaris exclusivament per canviar-se, dutxar-se i deixar la bossa (es recomana no deixar objectes personals de valor).
 • Traslladar a l’entrenador o delegat qualsevol inquietud derivada de la pràctica esportiva a l’escola.
Drets dels esportistes

   Exemple:

 • Els esportistes tenen dret a ser respectats com a persones que són, i a rebre la formació esportiva necessària per al seu desenvolupament; tenen dret a la seva integritat física i psíquica i a ser tractats amb justícia i equanimitat.
 • Els jugadors/es tenen dret a que es respecti la seva intimitat i a estar emparats i defensats enfront d’ofenses verbals ó físiques.
 • Tots els jugadors/es tenen dret a les mateixes oportunitats de poder arribar als diferents nivells esportius. No haurà més limitacions que les derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds per a l’esport
 Obligacions dels delegats

Exemple:  

 • Coneixeran i vetllaran pel compliment de les normativa interna i el correcte desenvolupament dels principis del club en tot moment.
 • És fonamental la seva coordinació constant amb l’entrenador/a.
 • La seva funció principal es la de col·laborar amb totes aquelles tasques que s’estableixin en cada cas per l’entrenador o compartides (llegir les obligacions dels entrenadors).
 • Representa a l’equip en els partits, fent d’enllaç entre l’entrenador, el club contrari i els àrbitres.
 • Informaran a l’entrenador i al coordinador d’aquells actes que afecten o poden afectar a la bona marxa de l’equip, així com de qualsevol incident.  http://jocnetesport.cat/funcions-dels-delegats-de-camp-i-dequip/
Obligacions dels pares i/o familiars

   Exemple:

 • Subratllar sempre el plaer de fer esport i l’alegria de practicar-lo.
 • Ensenyar a respectar les normes del joc net i de l’esperit esportiu.
 • Elogiar l’esforç realitzat i els progressos aconseguits.
 • Donar un bon exemple, a través d’una reacció amigable amb els pares i mares dels adversaris.
 • Donar suport al nen esportista i acompanyar-lo en l’activitat sense pressionar i entremetre’s.
 • Animar sempre a l’equip sigui el resultat que sigui i aplaudir totes les bones jugades independentment de qui les realitzi.
 • Ajudar a l’entrenador o dirigent del club en la resolució dels problemes relacionats amb l’activitat esportiva en la qual participi.
 • Ser un model d’autocontrol respecte als àrbitres i adversaris, els pares són models de conducta a imitar pels fills.
 • Tenir un comportament de respecte i moderat davant les victòries i derrotes i ajudar al seu fill o filla a mantindre una actitud semblant.
 • Mostrar una dedicació i interès equilibrat. Evitar les situacions extremes, ni una implicació exagerada ni desinterès o ignorància vers l’activitat esportiva del fill.
 • Els pares han de responsabilitzar-se del desplaçament dels seus fills als partits que es juguin en camp contrari. Quan no puguin acompanyar-los es posaran d’acord amb altres pares o amb el delegat o entrenador, perquè prenguin la responsabilitat dels seus fills.
 • Hauran de satisfer puntualment les quotes que marca el club ja que, en cas contrari, els fills predran el dret a jugar o entrenar.
 • Tots els pares tenen el dret, quan així ho sol·licitin i fora dels horaris d’entrenament, a rebre de l’entrenador o coordinador la informació que sobre el seu fill/lla pugui ser del seu interès.
 • No podran entrar a les zones de vestuaris sense permís de l’entrenador, delegat o coordinador.
 • No es podrà accedir dins del terreny de joc excepte amb el consentiment de l’entrenador, delegat o coordinador.
 • Qualsevol incompliment sobre les recomanacions respecte al comportament pot ser motiu d’estudi de sanció per part de la junta directiva del club.
El que els pares no tenen de fer

   Exemple:

 • Forçar els seus fills per participar en qualsevol activitat esportiva.
 • Insultar o cridar els àrbitres o als adversaris o adoptar actituds poc correctes amb els mateixos.
 • Comentar públicament amb menyspreu el comportament dels jugadors, entrenadors, àrbitres o altres pares i mares.
 • Interferir d’alguna manera en el treball dels entrenadors:
    • qüestionant i criticant les seves decisions
    • donant instruccions o indicacions al fill des de la banda
    • creant un conflicte de rols al fill en haver de triar entre els criteris del pare o del entrenador
 • Demanar explicacions a l’entrenador pels minuts que juga el fill o si juga en una posició o un altra. Aquesta tasca la concentra el coordinador.
 • Criticar excessivament els resultats assolits pel seu fill o filla o pel seu equip.
 • Ajudar al seu fill a creure sobre expectatives exagerades sobre el seu futur com esportista.
 • Alimentar amb elogis fàcils l’aparició d’actituds de vanitat i de superba.
 • Prohibir la pràctica esportiva com a càstig, en concret fer-ho sobre els resultats escolars.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *