FUNCIONS I OBLIGACIONS DEL DELEGAT DE CAMP I D’EQUIP

166A

 

FUNCIONS I OBLIGACIONS DEL DELEGAT DE CAMP I D’EQUIP

 

DISPOSICIONS GENERALS DELS EQUIPS QUE ACTUIN DE LOCAL
 • Els equips estan obligats a procurar que els partits que se celebrin en el seu camp o amb la condició d’equip local, es desenvolupin amb tota normalitat i en l’ambient de correcció que ha de presidir les manifestacions esportives, cuidant que es guardin, en tot moment, les consideracions degudes a federatius, àrbitres, directius, futbolistes, entrenadors, auxiliars i altres persones que intervenen en el partit, i responent a més de que estiguin degudament garantits els serveis propis del terreny de joc, vestuaris i altres dependències i instal·lacions. Tindran de procurar que es garanteixi l’ordre fora del terreny de joc i la garantia d’independència de l’actuació dels àrbitres i el respecte a causa de l’exercici de la seva funció i necessària protecció.
 • Durant el desenvolupament d’un partit no es permetrà que en el terreny de joc hi hagi altres persones que no siguin els futbolistes i l’àrbitre.
 • Ocuparan les banquetes únicament les persones autoritzades i els jugadors suplents, vestint aquests el seu equipament esportiu.
 • Tots ells hauran d’estar degudament acreditats per exercir l’activitat o funció que els sigui pròpia i estar en possessió de les seves corresponents llicències, que prèviament seran lliurades a l’àrbitre.
 • En l’espai existent entre el terreny de joc i les tanques, si hi son, que el separa del públic, solament podran situar-se el delegat de camp i el delegat d’equip, i si escau, els futbolistes que, per indicació dels seus entrenadors, hagin d’efectuar exercicis previs a la seva eventual intervenció en el joc.
 • Els jugadors expulsats definitivament en un partit, hauran d’abandonar el recinte de joc i dirigir-se als vestidors.
 • Només tindran accés als vestuaris, l’àrbitre, els futbolistes, entrenadors, auxiliars i delegats dels equips, el de camp, dels comitès d’àrbitres i entrenadors i els de la Federació.
FUNCIONS I OBLIGACIONS DEL DELEGAT DE CAMP
 • Posar-se a la disposició de l’àrbitre, i complir les instruccions que li comuniqui abans del partit, o en el curs del mateix.
 • Oferir la seva col·laboració al delegat de l’equip visitant.
 • Impedir que, entre les bandes que limiten el terreny de joc i la tanca que ho separa del públic, se situïn altres persones que no siguin les autoritzades.
 • Si procedeix, comprovar que els informadors gràfics estiguin degudament acreditats i identificats, i procurar que se situïn a la distància reglamentària.
 • No permetre que surtin els equips al terreny de joc fins que el mateix es trobi completament buidat.
 • Evitar que tinguin accés als vestuaris persones diferents de les expressades en l’article precedent i, especialment, al de l’àrbitre, tret que aquest ho autoritzi, els qui no siguin federatius i únicament als efectes de signar l’acta, els entrenadors i capitans.
 • Procurar que el públic no se situï al costat del pas destinat als àrbitres, futbolistes, entrenadors, o davant els vestuaris.
 • Acudir, juntament amb l’àrbitre, al vestuari d’aquest, en acabar els períodes de joc, i acompanyar-lo, igualment, des del camp fins a on sigui aconsellable, per a la seva protecció, quan es produeixin incidents o l’actitud del públic faci presumir la possibilitat que ocorrin.
 • Sol·licitar la protecció de la força pública a requeriment de l’àrbitre o per iniciativa pròpia, si les circumstàncies així ho aconsellessin.
 • Col·laborar amb l’autoritat governativa per evitar incidents o en cas de que aquests es produeixin.
 • Vetllar per la seguretat del vehicle de transport utilitzat per l’equip arbitral en el desplaçament al recinte esportiu on es disputi la trobada, comprovant l’estat general d’aquest, tant a la seva arribada a la instal·lació esportiva com a la seva marxa, i proporcionant una ubicació determinada al mateix, en el cas que això últim fos possible.

FUNCIONS I OBLIGACIONS DEL DELEGAT D’EQUIP
 • Instruir als esportistes perquè actuïn, abans, durant i després del partit, amb la màxima esportivitat i correcció.
 • Identificar-se davant l’àrbitre abans del començament del partit i presentar al mateix les llicències numerades dels futbolistes del seu equip que vagin a intervenir com a titulars i eventuals suplents, cuidant especialment que actuïn amb el dorsal que figura en l’acta del mateix, així com la relació completa de les persones que, segons el que preveu vagin a situar-se en la banqueta.
 • En el cas dels esports que procedeixi, cuidar que s’abonin els drets d’arbitratge abans de l’inici del partit o competició.
 • Posar en coneixement de l’àrbitre qualsevol incidència que s’hagi produït abans, en el transcurs o després del partit.
 • Signar l’acta de la trobada al final del mateix o, en tot cas, estar present quan l’àrbitre tanqui l’acta del partit.
 • Les funcions del delegat d’equip seran assumides, faltant el mateix, pel delegat del camp, o l’entrenador.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *